Reklamační řád

obchodní společnosti MX 777 s.r.o., IČO: 19265913, se sídlem: 1. máje 185, 385 01 Vimperk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka: 33 152 (dále též jen „prodávající“).

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále též jen „zboží“), u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále též jen „reklamace“)

1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

  1. POSTUP UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží (dále také jako „předmět prodeje“) na adresu Slunečná 1144, 383 01 Prachatice. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při současném užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce 3.7, tedy na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží.

2.2. Kupující je k reklamaci povinen doložit zboží, které musí být v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot, spolu dokladem osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven. Kupující zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu zboží, její povahu a výskyt, informuje prodávajícího o zvoleném nároku z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nesplňuje zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku. 

2.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.4. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) hradí kupující, prodávající může po předchozí domluvě s kupujícím provést dopravu reklamovaného zboží na své náklady.

2.5. Jestliže kupující uplatní právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace. Rovněž prodávající kupujícího v písemné formě informuje o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání zboží, z funkčních vlastností zboží, či nesprávné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

2.7. Prodávající vyřídí reklamaci včetně případného odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a  kupující nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit. 

2.8. Jestliže v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady prodávající rozhodne, že je reklamace neoprávněná, pak již ohledně téže vady nemůže proběhnout nové reklamační řízení a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

2.9. Kupující je povinen po vyřízení reklamace převzít zboží bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta přitom nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

2.10. Jestliže kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, požaduje jeho opětovné odeslání, je prodávající povinen zboží odeslat kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství a zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě, že zjistí jakékoliv závady, je povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu či dopravci a je oprávněn nepřevzít takové zboží. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nutné poškození zboží popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění; to neplatí pro spotřebitele a není tím dotčena záruka za jakost zboží. 

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží:

3.2.1. má jakost a užitné vlastnosti požadované kupní smlouvou, popisované prodávajícím nebo na základě prováděné reklamace očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé;

3.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;

3.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

3.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

3.2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3. Ustanovení uvedená v odst. 3.2 se nepoužijí:

3.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;

3.3.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

3.3.3. na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem;

3.3.4. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

3.3.5. vyplývá-li to z povahy zboží.

3.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

3.4.1. mechanickým poškozením zboží

3.4.2. prokazatelně nesprávným užíváním,

3.4.3. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

3.4.4. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

3.4.5. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

3.4.6. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

3.4.7. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

3.5. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 1 roku ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

3.6. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy i pokud, nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží  tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady; za odstranitelné vady se považují vady, které lze odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

3.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3.9. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

3.10. Uplatní-li kupující u prodávajícího vadu (reklamací), nezprošťuje se tím povinnosti zaplatit cenu zboží. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li kupujícím spotřebitel.

3.11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případech, kdy:

3.11.1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

3.11.2. kupující použil zboží ještě před objevením vady;

3.11.3. kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím

3.11.4. kupující prodal zboží ještě před objevením vady, spotřeboval zboží, anebo pozměnil jej při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen z části, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

  1. ZÁRUKA ZA JAKOST

4.1. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku), není-li uvedeno jinak, v případě vztahů se spotřebiteli po dobu 24 měsíců, a v případě vztahů s ostatními kupujícími po dobu 12 měsíců. Záruka se nevztahuje:

4.1.1. na opotřebení běžným užíváním zboží;

4.1.2. na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem;

4.1.3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. 

4.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno doručení prodávajícím, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení. 

4.3. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující́ povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pří výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást prodeje. 

4.4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a postup reklamace se uplatní článek 2. reklamačního řádu obdobně.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.