Podmínky ochrany osobních údajů

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR”) je MX 777 s.r.o., IČO: 19265913, se sídlem: 1. máje 185, 385 01 Vimperk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, spisová značka: 33 152, email: info@mx777.cz (dále též jen „správce“).

1.2. Osobní údaje správce uchovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi MX 777 s.r.o. a spotřebitelem, a to zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými zákazníkům. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že prodávající bude údaje zpracovávat a shromažďovat.

1.3. Za osobní údaje se považují veškeré informace o fyzické osobě, a to identifikované či identifikovatelné. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, a to na základě určitého identifikátoru, například jména, IČO, lokačních údajů, síťového identifikátoru nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává údaje nezbytné pro plnění smlouvy, jakož i údaje, které od spotřebitele obdržel na základě plnění objednávky, zejm. které spotřebitel zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu, a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu, rovněž zpracovává i údaje, které souvisí s platbou.

1.5. Zákonným důvodem pro zpracování osobní údajů je plnění smlouvy mezi správcem a spotřebitelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; souhlas spotřebitele se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

  1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce osobní údaje uchovává po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi spotřebitelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.2. Správce dále uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

  1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Správce za účelem zajištění řádného doručení zboží předává osobní údaje osobám, které:

3.1.1. se podílejí na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

3.1.2. zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

3.1.3. zajišťují marketingové služby.

3.2. Správce může osobní údaje spotřebitele z důvodu plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. poskytnout vybraným třetím osobám (advokát, daňový poradce, správce IT systému, auditor apod.), a to v souvislosti s ochranou oprávněných zájmů společnosti MX 777 s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby které se zaváží dodržovat ochranu osobních údajů v rozsahu minimálně stanoveném těmito podmínkami.

3.3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje spotřebitele do třetí země (do země mimo EU).

 

  1. PRÁVA SPOTŘEBITELE

4.1. Za podmínek stanovených v GDPR má spotřebitel právo na přístup k osobním údajů (dle čl. 15 GDPR), tedy právo od správce – získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Spotřebitel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají (dle čl. 16 GDPR) Neúplné osobní údaje má spotřebitel právo kdykoli doplnit.

4.2. Dále má spotřebitel právo na výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR), právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR). Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento kdykoliv požádat o výmaz osobního údaje z takové databáze

4.3. Jestliže se spotřebitel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

  1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře spotřebitel potvrzuje, že je seznámen podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

6.2. S těmito podmínkami spotřebitel souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

6.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu spotřebitele, kterou spotřebitel správci poskytl.