Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNY SPOLEČNOSTI MX 777 S.R.O. PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELE

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MX 777 s.r.o., IČO: 19265913, se sídlem: 1. máje 185, 385 01 Vimperk, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mx777.cz. 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MX 777 s.r.o., IČO: 19265913, se sídlem: 1. máje 185, 385 01 Vimperk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, spisová značka: 33 152 (dále též jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále též jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem (dále též jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mx777.cz (dále též jen „webová stránka“) prostřednictvím jejího rozhraní (dále též jen „webové rozhraní“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou – spotřebitelem v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro tyto případy platí Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního   košíku webového rozhraní),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně též jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které kupující vložil do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje, které kupující uvedl v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí toto obdržení kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále též jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. V případě poskytnutí velkoobchodních cen zašle prodávající kupujícímu aktuální ceny formou cenové nabídky elektronickou poštou.

2.7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky nebo cenové nabídky má platnost patnáct dnů.

2.8. V závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající vždy oprávněn  požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací), jež je ze strany prodávajícího zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.10. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. písemně či telefonicky). Náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení), si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, nebo telefonicky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smluovy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

2.12. Prodávající má právo pozměnit cenu zboží, pokud to situace vyžaduje, ale musí o tom informovat kupujícího ještě před odesláním objednávky a vystavením faktury. Bez odsouhlasení nové ceny kupujícím nemá prodávající právo objednávku odesílat a ani vystavovat fakturu na novou cenu. 

2.13. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, po závazném potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši. Storno poplatek neplatí, pokud jde o zrušení objednávky z důvodu změny ceny nebo podstaty objednaného zboží ze strany prodávajícího.

2.14. V případě, že kupující objedná zboží, které není standardně v nabídce e-shopu, upozorní ho na to prodávající prostřednictvím elektronické pošty a počká na závazné potvrzení této objednávky. V tomto případě, pokud kupující zruší objednávku, u které je oboustranně domluvená cena, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny zboží. Dále má nárok na úhradu všech vynaložených nákladů spojených se smlouvou.

 

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pomocí bezhotovostních platebních metod eshopu – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate či bezhotovostní převod na účet (účet prodávajícího je XXXX (IBAN: XXXXX, BIC/SWIFT: XXXXX) vedený u společnosti XXXXX (dále též jen „účet prodávajícího“) nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

3.2. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu rovněž i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednávku, pokud celková cena objednaného zboží přesáhne 5.000,- Kč nebo v případě vzájemné domluvy obou stran. Výše zálohy je zpravidla stanovena na 70% celkové ceny objednávky. Konečná výše zálohy je domluvena vždy individuálně v závislosti na povaze zboží a může dosahovat až 100% z celkové ceny. 

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující si je vědom, že při bezhotovostní platbě musí uvádět správný variabilní symbol.

3.6. Při nedodržené doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

3.7. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího. 

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.10. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

3.11. Při nepřevzetí zboží budou kupujícímu vyčísleny všechny náklady spojené s dopravou a balením. V případě návratu poškozeného zboží k prodávajícímu je kupující povinen uhradit cenu poškozeného zboží v plné výši i v případě, kdy k tomuto poškození dojde v průběhu dopravy a k prodávajícímu se vrátí poškozený balík.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

4.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží, ale bere na vědomí, že se v tomto případě použije bod 2.13 a 2.14 těchto obchodních podmínek a prodávající si bude nárokovat storno poplatek.

4.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

4.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). Prodávající se zavazuje v tomto případě zbytečně neprodlužovat termín vrácení kupní ceny a o termínu vrácení kupní ceny bude kupujícího informovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

4.5. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 %  z ceny zboží.

4.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.7. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn (v případně smlouvy uzavřené tzv. na dálku) od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí zboží.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo umožnit kupujícímu odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, avšak vrácená částka bude ponížená o částku, o kterou se snížila hodnota zboží a o náklady spojené s vyřízením objednávky. Kupující nemá právo na vrácení dopravného, doběrečného a balného. Pokud kupující vrátí zboží v porušeném obalu, nebo bez obalu, případně bude mít zboží jiné nedostatky, bude vyčíslená hodnota této škody a odečtena od kupní ceny, která se bude kupujícímu vracet. Kupující - podnikatel bere na vědomí, že standardně nemá nárok na odstoupení od smlouvy a že umožnění odstoupení od smlouvy je projevem dobré vůle prodávajícího a nemůže si jej kupující nárokovat. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající povinen vrátit všechny obdržené platby, včetně nákladů na dodání, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a doručení zboží.

4.9. Poskytne-li prodávající společně se zbožím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.10 Pro zboží vyráběné na zakázku nebo jasně určené pro konkrétního kupujícího, jako jsou stojany na motorky s logem nebo jménem, se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. V případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy u takového zboží se řídíme specifickými podmínkami stanovenými pro tato zboží, v souladu s platnou legislativou.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

5.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

5.2. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

5.5. Za vadu zboží nelze považovat rozdílný motiv, provedení, nebo design u produktů, u kterých na to prodávající kupujícího dopředu upozorní.

5.6. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

5.7. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

5.7.1.  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

5.7.2.  odstranění vady opravou věci;

5.7.3.  přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

5.7.4.  odstoupení od smlouvy.

5.8. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

5.8.1.  odstranění vady; nebo

5.8.2.  přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v souladu s čl. 5.10 těchto podmínek nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

5.9.1.  došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

5.9.2.  kupující použil věc ještě před objevením vady;

5.9.3.  kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

5.9.4.  kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.10. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

5.11. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

5.12. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na: opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

  1. POSTUP PŘI REKLAMACI 

6.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady odesláním zboží na adresz Slunečná 1144, 383 01 Prachatice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.2. Kupující může, pro rychlejší vyřízení, o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

6.3. Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje.

6.4. Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

6.5. Kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. 

6.6. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

  1. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy, nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

7.3. Kupující se zavazuje neposkytovat, ani k nahlédnutí, žádné podklady ani doklady související s obchodním stykem s prodávajícím. Není tímto samozřejmě dotčena povinnost kupujícího poskytovat doklady k zákonným účelům a povinnostem.

7.4. V případě zjištění, že kupující poskytl podklady k objednávce, individuální cenové nabídky nebo jiné materiály týkající se obchodního vztahu mezi smluvními stranami třetí straně bez souhlasu prodávajícího (mimo zákonných účelů), má prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Smluvní pokuta ujednána v tomto případě mezi smluvními stranami je ve výši 100 000 Kč.

 

  1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ 

8.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.3. Prodávající nenese odpovědnost za chybné informace uvedené na webovém rozhraní v popise produktů, případně v uvedených parametrech a podobně. Pokud kupující bude čerpat informace z webového rozhraní prodávajícího pro své vlastní účely a má souhlas prodávajícího, je povinen si aktuálnost údajů, resp. jejich správnost ověřit a prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené kupujícímu nepřesnými údaji uvedenými na webovém rozhraní.

8.4. Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

  1.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Jestliže vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Slunečná 1144, 383 01 Prachatice, adresa elektronické pošty: info@mx777.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024